Close

Professor Emeritus

1993 * HANIHAWA Kazuro
1994 * KAWAI Hayao
1994 * KUNO Akira
1995 * ITO Shuntaro
1995 * UMEHARA Takeshi
1995 NAKANISHI Susumu
1995 * HAYAMI Akira
1995 MURAI Yasuhiko
1996 * SUGIMOTO Hidetaro
1997 * HAGA Toru
1997 * HAMAGUCHI Eshun
1997 YAMAORI Tetsuo
1997 YAMADA Keiji
1998 * IIDA Tsuneo
1999 OMOTO Keiichi
2001 * ISHII Shiro
2002 * KIMURA Hiroshi
2004 AKAZAWA Takeru
2008 IMATANI Akira
2008 * KATAKURA Motoko
2008 SENDA Minoru
2009 AIBA Atsushi
2009 * INAMI Ritsuko
2012 INOKI Takenori
2012 YASUDA Yoshinori
2024 KURAMOTO Kazuhiro
2023 Markus RÜTTERMANN
2022 TSUBOI Hideto
2014 * SHIRAHATA Yozaburo
2014 TOBE Ryoichi
2013 UNO Takao
2013 SUZUKI Sadami
2021 INAGA Shigemi
2021 John BREEN
2020 KOMATSU Kazuhiko
2020 HOSOKAWA Shūhei
2015 KASAYA Kazuhiko
2015 SUEKI Fumihiko
2015 HAYAKAWA Monta
2019 Patricia FISTER
  • The year when the title was conferred
  • Achievements as of the time when the title was conferred.
  • *Deceased
Page Top