Close

Publications

Faculty Publications(1994)

Nihon no ""bungaku"" o kangaeru: Bungaku shi no kakikae ni mukete (Rethinking of Japanese Literature: Toward Rewriting Literary History)

SUZUKI Sadami

Publisher: Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.

ISBN: 9784047032552

Publication Date: 1994.11

Price: 1,554yen+Tax

Suibokuga no kyosho, Buson (Buson, Master of Ink Paintings)

HAYAKAWA Monta

Publisher: Kodansha Ltd.

ISBN: 9784062539326

Publication Date: 1994.10

Price: 3,301yen+Tax

Yokaigaku Shinko (Re-Thinking Japanese Demonology)

KOMATSU Kazuhiko

Publisher: Shogakukan

ISBN: 9784096261828

Publication Date: 1994.07

Price: 2,234yen+Tax

Touzai no Shisoutousou (Conflicts of Ideas: East and West)

USHIMURA Kei

Publisher: Chuokoron-sha

ISBN: 9784120023217

Publication Date: 1994.05

Price: 5,631yen+Tax

Yashoku rotaizu (A Snow Scene at Night)

HAYAKAWA Monta

Publisher: Heibonsha Ltd.

ISBN: 9784582295221

Publication Date: 1994.04

Price: 3,107yen+Tax

Hyorei Shinko Ron (Spirit Possession in Japanese Society)

KOMATSU Kazuhiko

Publisher: Kodansha

ISBN: 9784061591158

Publication Date: 1994.03.04

Price: 1,150yen+Tax

関ヶ原合戦―家康の戦略と幕藩体制―

KASAYA Kazuhiko

Publisher: 講談社

ISBN: 9784062580038

Publication Date: 1994.02.01

Price: 1,600円+税

Hōryūji e no seishin shi

INOUE Shōichi

Publisher: Kōbundō Publishers Inc

ISBN: 9784335550560

Publication Date: 1994.02

Price: 2,427yen+Tax

Puranto Hanta (Plant Hunter)

SHIRAHATA Yozaburo

Publisher: Kodansha

ISBN: 9784062580069

Publication Date: 1994.02

Price: 1,800yen+Tax

江戸の大名庭園―饗宴のための装置

SHIRAHATA Yozaburo

Publisher: INAX出版

ISBN: 9784872750492

Publication Date: 1994

Price: 900円+税

Kinsei no josei gakatachi: Bijutsu to jendā [Japanese Women Artists of the Kinsei Era]

Patricia FISTER

Publisher: Shibunkaku Shuppan

ISBN: 9784784208609

Publication Date: 1994

Price: 3,689yen+Tax

Dogu and Kamen: Jomon-jidai no Shukyo kouzo [Clay Figurine and Clay Mask: The Religious Structure of the Jomon Period]

ISOMAE Jun'ichi

Publisher: Azekura-shobo

ISBN: 9784751724200

Publication Date: 1994

Price: 8,000yen+Tax

Page Top